There was a problem loading the comments.
  Print
1. Илгээсэн мессеж
  1. Эхлэх огноо: Заавал сонгох
  2. Дуусах огноо: Заавал сонгох
  3. Тусгай дугаар: Өөрийн ашигладаг тусгай дугаарыг сонгох
  4. Оператор: 4 оператор тус бүрээр сонгож болно. Аль нэгийг нь сонгоогүй бол бүх оператороор тайлан татагдана.
  5. Захиалга: Аль нэг захиалгыг сонгоогүй бол тухайн хугацааны интервал дундах бүх мессежний тайлан татагдана.
  6. Цэвэрлэх: Шинээр эхлэх.
  7. Тайлан авах: Энд дарахад тайлан csv өргөтгөлтэйгээр татагдана.

2. Хүлээн авсан мессежний тайланг дээрхтэй адил харах боломжтой.

0a99eeb3758f0563932ed2ce0ddae4abb2334a27?t=75a130980fdb3b0eda369e33f0b5e0d7

3. Эхний Графикт харагдаж буй 12283ш мессеж нь: Бүх операторын харилцагчид руу илгээсэн мессежний тоо

4. 129ш мессеж нь: Бүх операторын харилцагчдаас хүлээн авсан мессежний тоо

549d1d4a4c5e200bd3dd20d784a9d0b113a7fd9d?t=68c5450e00157b8b228b4d980ee980ba

5. Хамгийн сүүлийн Mobicom 7415ш, Skytel 1737ш, Unitel 3747ш, GMobile 548ш: Оператор тус бүрээр илгээсэн болон хүлээн авсан мессежний нийлбэр тоо.


Share via

Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© КоллПро ХХК