There was a problem loading the comments.

Харилцагч үүсгэх


  Print

1. Импорт хийх товчыг дарна.

d9b9e88eab891ba704f2c43c43b42b697aca6811?t=03741187795b04a90b10de0346a9e1bb

2. Харилцагчдын жагсаалтад нэр өгнө.

Choose file дарж бэлдсэн файлаа сонгоно.

db78f29ef56e3f9596d27dd9332731567ab5ec8d?t=c93c955dc9d34e75a30d167092b8e534

3. CSV файл нь байгаа мөр нь толгой гарчигтай байх ёстойг анхаарна уу. Жишээлбэл phonenumber.

ca0fb006fd55ff7219eed797a8a7c3178ea03ee0?t=274b29dfc0371af5ae5772d288e1d9c4

4. Шалгаж харах дарж импортлосон файл бүрэн эсэхийг шалгана.

Number Field дээр дарж Column #1-ийг сонгоно.

132879b4b4d6e4753e805345ce8f9ff810633bca?t=efca757071b90e867ca35d0998662f20

5. Илгээх дарснаар амжилттай импорт хийгдэнэ.

3e18bd1c213f153a9d83495bb56ea1992aaabdff?t=04d9699136d1328d7efb160924cacfb8

6. Энд таны хадгалсан нэрээр жагсаалтанд харагдана.

1400fcde80add0dc88dfcdb1ec89e3fb5d29f2b3?t=4c611e979448af5b8e88c8c7c9c8b6f8

Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© КоллПро ХХК